cvanderhamsvoordDe gemeente Eersel startte een jaar geleden in samenwerking met onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp op basisschool St. Willibrordus hun PACT-proeftuin. Belangrijke speler in deze proeftuin is wethouder Ria van der Hamsvoord: “We zetten in het jeugdbeleid van onze gemeente sterk in op preventie. In de realisatie van die wens hebben we nu ontzettend veel plezier van de proeftuin van PACT. Wij willen voorkomen dat problemen groter worden en ervoor zorgen dat kinderen kansen krijgen. Dat klinkt wellicht simpel, maar om interprofessionele samenwerking in de praktijk goed te laten verlopen, dat vraagt enorme inzet.”

De PACT-proeftuin in Eersel richt zich met name op (vroeg)signalering, interprofessioneel werken en doorgaande ontwikkeling bij kinderen. Ria van der Hamsvoord zag dat de stap van een visie op papier naar de praktijk een lastige was: “Professionals hadden een beeld van het werk dat de ander deed, maar echt samenwerken en van elkaars kwaliteiten gebruik maken, dat is nog wat anders. Een serieuze beweging naar voren maken is best lastig en daarbij helpt de PACT-proeftuin ons. We hebben ook vier uur expertise van een jeugdhulpwerker toegevoegd op de basisschool. Op die manier creëer je ruimte om op de werkvloer samen te kijken naar wat er speelt en om er iets mee te doen. In mijn ogen een investering die zich later uitbetaalt.”

Eén team
Reguliere basisschool St. Willibrordus is onderdeel van Onderwijsstichting KempenKind die uit zeventien scholen bestaat. Samen met partijen als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+ De Kempen), het consultatiebureau van Zuidzorg, de GGD, de gemeente Eersel, Nummereen Kinderopvang als de grootste kinderopvangorganisatie in de Kempen en natuurlijk de mensen van PACT, wordt gewerkt aan de volgende doelen:
• Ouders (en kinderen) zijn tevreden over de samenwerking tussen alle betrokken partners die in de praktijk gerealiseerd wordt en ervaren de toegevoegde waarde voor de doorgaande ontwikkeling;
• Medewerkers zijn tevreden over de interprofessionele samenwerking binnen de brede school. Zij hebben het gevoel als één team naar ouders op te trekken en hebben het idee nog beter in staat te zijn preventief te signaleren en te handelen;
• Het aantal kinderen dat in de eigen omgeving (opvang/onderwijs) ondersteuning op maat krijgt stijgt en het aantal kinderen dat naar specialistische (onderwijs)voorzieningen gaat, daalt.
De rol van de gemeente in het realiseren van deze doelen is essentieel, denkt Van der Hamsvoord: “De gemeente moet ervoor zorgen dat er iets verandert, ook op langere termijn. Wij bekostigen veel zaken rond jeugd. Als we het belangrijk vinden dat kinderen in onze gemeente kansrijk opgroeien - en dat vinden we - dan zijn we in mijn ogen verplicht om het overleg aan te gaan met de professionals. We moeten zorgen voor een stip op de horizon en samen moeten we vervolgens een agenda opzetten om daar te komen…”

Ontmoeten
Ria van der Hamsvoord is actief betrokken bij de proeftuin. Als lid van de stuurgroep waarin ook de directies van de deelnemende partijen zitten en via werkbijeenkomsten. “Alle partners ontmoeten elkaar in een aantal werkbijeenkomsten waar we de voortgang, de wensen en de mogelijkheden daartoe bespreken. Bovendien heeft de gemeente een eigen projectleider die samen met de materiedeskundige vanuit PACT de proeftuin coördineert. Daar loop ik gemakkelijk even binnen, zo houd ik de lijntjes kort. De projectleider krijgt veel ruimte om te doen wat nodig is en als er aspecten zijn waarbij ze mij nodig heeft, dan ben ik op de hoogte en inzetbaar.”

Van der Hamsvoord ziet enthousiasme bij betrokken partijen en gemeenten in de regio.
Begrijpelijk denkt ze: “De handelingsverlegenheid van professionals wordt duidelijk verminderd in de proeftuin. Je ziet dat de leerkracht, de interne begeleiders en pedagogisch medewerkers veel beter in hun rol zitten. Ze hebben geleerd van elkaars expertise gebruik te maken, signalen te bespreken en de beste interventies in te zetten gericht op de doorgaande ontwikkeling van de kinderen, in partnerschap met ouders. Ook bij lastige zaken als een vechtscheiding voelen ze zich gezamenlijk competenter.”

Eersel heeft onlangs besloten de proeftuin nog een jaar te continueren zodat de samenwerking nog verder verfijnd wordt en er gelijktijdig begonnen kan worden met het inbedden in aanpak en beleid. “De opbrengsten uitrollen naar andere gemeenten is een belangrijk onderdeel van de proeftuin. Vanuit de stuurgroep zijn er mogelijkheden voor een bredere regionale aanpak. De stuurgroepleden (onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg) zijn namelijk in een grotere regioverantwoordelijk voor de uitvoering en bijstelling van beleid.

Rendement en tevredenheid
Gelukkig was er de financiële ruimte om de proeftuin nog een jaar te verlengen: “Als blijkt dat onze aanpak rendement oplevert in de vorm van meer tevredenheid bij ouders en professionals en er is sprake van minder opschalen en verwijzen, dan hebben we het bewijs geleverd dat het loont om te investeren in de voorkant. Vanuit PACT worden de resultaten van de proeftuin gemeten waarbij onderscheid is gemaakt tussen meetbaar en merkbaar. Tegelijkertijd gaan we bezig met het borgen en het verder verspreiden van deze vorm van samenwerking. Als we succesvol zijn dan zien we dat straks terug in de monitoring van PACT, de jeugdhulp en bij passend onderwijs. En uiteraard uit de ervaringsgegevens van de professionals en in de tevredenheid van ouders.”

© 2017 – Pedagogisch PACT - www.pedagogischpact.nl