rgrondelGemeenten kunnen voor de kinderopvang een goede partner zijn om verbindingen te leggen met het onderwijs. Dat vindt Ruud Grondel, wethouder in Diemen met onder meer kinderopvang, jeugdzorg en passend onderwijs in zijn portefeuille. Grondel neemt als lid van de Adviesgroep actief deel aan PACT. ‘Het leggen van verticale verbindingen is essentieel in de organisatie van de voorschoolse periode van kinderen. De kwaliteitsverbetering in de kinderopvang is de laatste jaren enorm, maar wordt pas effectief als je ook de verbindingen naar andere organisaties rondom het jonge kind legt.’

Waarom vindt u de verbinding tussen organisaties rondom het jonge kind zo belangrijk?
‘Al in de jaren negentig zag ik in de praktijk als wethouder in Amsterdam wat voor effect het heeft als kinderen de eerste jaren van hun leven een achterstand oplopen, bijvoorbeeld in taal. Na instroom in het basisonderwijs blijkt al snel dat die achterstand de rest van hun leven bijna niet meer in te halen te is. Heel triest. Sinds die tijd ben ik dan ook warm pleitbezorger van het organiseren van een goede voorschoolse voorzieningen. Daarin investeren is belangrijk voor de ontwikkeling van alle kinderen. Zij hebben recht op een rijke speel- en leeromgeving zodat ze zich kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken. Spelend ervaring opdoen met leeftijdsgenoten, daar leren kinderen pas echt van. Misschien nog wel meer dan van hun juf of meester. Om die reden ben ik ook betrokken bij PACT als lid van de adviesgroep en tracht ik ook met de kopgroep wethouders, waar ik deel van uitmaak, in VNG-verband een impuls te geven aan die rijke speel- en leeromgeving voor jonge kinderen.’

Hoe kan een gemeente haar partnerrol invullen?
‘Een gemeente heeft de kans om partijen bijeen te halen en hen te laten zien wat samenwerking oplevert. Partijen komen – als je ze als wethouder uitnodigt – tenminste één keer langs om te horen wat de wethouder van hen wil en hen te bieden heeft. In die ene keer moet je dan de mensen overtuigen dat ze ook samen een opdracht hebben als het om het jonge kind gaat. Daarbij kan de kennis en opgedane ervaringen van PACT goed helpen. PACT heeft bijvoorbeeld de beschikking over een PACT-tafel; een mooi instrument om te laten zien wat er bij komt kijken en wat het oplevert om samen te werken aan een sterke pedagogische omgeving, waarin alle jonge kinderen samen kunnen opgroeien. PACT heeft de energie en kennis in huis om bruggen te slaan.’
‘Het wettelijk kader voor samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderopvang, onderwijs en zorg is zoek. Dus het vraagt veel afstemmen van mensen en middelen. Het komt vaak neer op wat ik noem het samenroepend vermogen van de wethouder. En overtuiging en overredingskracht. Dat doe je met middelen, maar nog meer met het inbrengen en delen van deskundigheid en daarvoor is PACT voor mij een mooi platform.’

Wat voor rol speelt de transitie Jeugdzorg?
‘De decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten is een motor om samen te werken. Een extra impuls die voorbij komt en gebruikt kan worden om verbindingen te versterken. Zo hebben we in Diemen tegenwoordig op alle scholen een ouder-kind-coach. Die signaleert, lost op en heeft de mogelijkheid zwaardere jeugdzorg in te schakelen als dat volgens deze ouder-kind-coach nodig is. Dit concept gaan we de komende tijd uitbreiden naar de peuterspeelzalen en we stimuleren de kinderopvang dit ook op te pakken.’

Wat levert samenwerking op?
‘Als ik kijk naar {nuttig} rendement dan kijk ik in eerste instantie naar wat een rijke speel- en leeromgeving betekent voor een kind. En dat is veel. Een goede omgeving en ondersteuning bieden, leidt er ook toe dat je vroegtijdig in kunt grijpen als dat nodig blijkt. Interventies worden daarmee als het goed is eerder ingezet en zijn korter van duur. Dat leidt ook weer tot minder kosten. In alle opzichten nuttig rendement derhalve.’

Heeft u nog iets nodig om uw beleid uit te kunnen voeren?
‘Het zou wel heel erg prettig zijn als er duidelijkheid kwam uit Den Haag over wat het kabinet nu echt wil met de voorschoolse periode. Wat wordt de toekomstige plek voor vve en peuterspeelzalen? Ik pleit daarbij voor duidelijkheid die ook nog eens nuttig is. Dat is in mijn ogen leerrecht vanaf tweeënhalf jaar.’

© 2017 – Pedagogisch PACT - www.pedagogischpact.nl