gemeente leeuwarden logoIn de groep zitten relatief veel leerlingen met gedragsproblemen, er is sprake van een complexe groepsdynamiek, een nare sfeer en de leerkrachten zitten met de handen in het haar. De contacten met de ouders verlopen moeizaam en vragen eigenlijk meer dan de leerkracht en de IB-er aankunnen. De groep en de school raken langzaam maar zeker uit balans……

Herkenbaar? Voor IKC De Sprong in Leeuwarden in ieder geval wel. De school is gesitueerd op het kruispunt van twee zogenaamd ‘levendige’ wijken en bedient in totaal vier wijken. Ze heeft daarmee een pittige uitdaging. Die ene groep springt er weliswaar uit, maar eigenlijk was er breed in de school sprake van handelingsverlegenheid. Men miste een aanpak voor het omgaan met het (zeer) moeilijke gedrag van kinderen, de groepsdynamiek, met de reacties van ouders en met de conflictsituaties. Eigenlijk zou iemand met Jeugdhulp expertise een tijdje moeten meelopen om kennis over te dragen en te coachen, want omgaan met dit soort situaties leer je niet op de Pabo. Op voorspraak van de gemeente heeft de bovenschoolse directie gekozen voor een tot nu toe ongebruikelijke aanpak om de school duurzaam toe te rusten om in balans met haar uitdaging te komen.

De gemeente Leeuwarden is bezig met het verbeteren van de doorgaande lijn in de vorm van het ombouwen van de traditionele lagere scholen, kinderopvang en speelleergroepen naar Integrale Kind Centra. Dat betekent onder andere de vorming van integrale pedagogische teams op basisscholen, speel/leergroepen (voorheen de peuterspeelzalen) en kinderopvang, om de samenwerking te optimaliseren. De projectleider van de vorming van de IKC’s komt op vele scholen en signaleert ook andere dingen die spelen, dingen waar je eigenlijk niet voor bent maar die om een acute oplossing vragen. Zoals die ene groep en haar uitwerking op de hele school.

Aangezien de gemeente in de voorbereiding op de transitie al de nodige contacten heeft opgebouwd, was het relatief gemakkelijk om Jeugdhulp te benaderen en hen te vragen wat ze konden betekenen voor deze groep en deze school. “Dat hebben we nog nooit gedaan, maar de expertise (methodieken en mensen) die gevraagd wordt hebben we wel in huis”, was de reactie.

De problemen waarmee IKC de Sprong worstelde zijn natuurlijk niet uniek. De gemeente heeft deze bijzondere samenwerking mogelijk gemaakt, onder de voorwaarde dat de resultaten tastbaar en meetbaar zijn en de werkwijze beschreven wordt en daarmee toepasbaar is voor de andere scholen in Leeuwarden. Aldus is de pilot “De Sprong als Werkplaats” geboren.

Wat is er gedaan? Klik hier voor de pdf