logo wereldwijsSamenwerking basisschool en kinderopvang
Vorig jaar heeft het CPO extra uren beschikbaar gesteld voor consultatie op de peuteropvang. Met deze uren zou een orthopedagoge ingezet kunnen worden om bijvoorbeeld een observatie te doen bij een peuter die binnen een aantal maanden naar de basisschool gaat en waar vragen zijn op het gebied van de ontwikkeling. Zo zou de basisschool beter voorbereid kunnen zijn op de ontvangst van deze peuter/kleuter en direct bij de start kunnen handelen naar de behoefte van deze leerling. Ook zouden de leidsters in de peuteropvang dit kind nog beter kunnen ondersteunen.

Deze uren zijn echter niet ingezet omdat de Intern begeleider van de PO Willibrordus geen contacten had met de leidsters van de peuteropvang. De ingang was onduidelijk en daardoor is een kans onbenut gebleven.

Met PACT zou dit niet voorgekomen zijn. Nu zou de intern begeleider van de basisschool contact leggen met de intern begeleider van Kinderopvang Nummereen. Samen zouden ze bekijken hoe de uren het beste zouden kunnen worden ingezet.

(V)echtscheiding
Met de projectgroep PACT zijn we een Protocol Echtscheiding aan het maken. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de expertise van het CJG+. Vervolgens is gekeken met de diverse partners in hoeverre het protocol inzetbaar is in de praktijk. Intussen zijn de leerkrachten op de hoogte gebracht van de inhoud van het protocol. Zij geven aan nu beter te kunnen handelen in het geval van vragen/wensen van gescheiden ouders. Ook de intern begeleider is nu beter op de hoogte van de kaders en dit draagt bij in de professionaliteit van handelen.
Een leerkracht kwam bij de intern begeleider met de vraag of ze verplicht is om beide ouders afzonderlijk van een leerling op de hoogte te houden van de oudergesprekken en ze afzonderlijk uit te voeren. De IB-er heeft dit met leerkracht opgezocht in het protocol en is er een eenduidig advies gegeven.

Samenwerking intern begeleiders basisschool en Nummereen
De intern begeleiders van PO en kinderopvang hebben de intentie om te gaan samenwerken. Hiervoor zijn ze samen in gesprek gegaan. Beide IB-ers hebben uitgewisseld wat de inhoud van hun taak is en op welke vlakken er een overlap is en waar ze elkaar zouden kunnen ondersteunen. Er is een volgende afspraak gemaakt om elkaars werkvelden nog beter te leren kennen. We hebben de leerlingen die de BSO bezoeken, besproken met elkaar.

Karin Bierens - Intern begeleider St.-Willibrordusschool

© 2017 – Pedagogisch PACT - www.pedagogischpact.nl